"БАЛЛАДА"

Книжная история без слов

На людной площади уличный музыкант играет популярные мелодии, перенося слушателей в разные страны и эпохи. Из этой музыки появляются герои книг, которые сражаются со Злом. Герой древнегреческого мифа Икар, страдающий в неволе; Дон Кихот, восстающий против всей человеческой несправедливости; Гарри Поттер, противостоящий Злу, стремящемуся захватить весь мир. Со страниц книг они обращаются к нам – готовы ли мы встать рядом с ними и бороться? Понимаем ли мы, в чем главное Зло – в обстоятельствах, в других людях, в нас самих?

Режиссер – Евгений Соловьев

Художник – Юлия Рихтер

Спектакль для взрослых и детей от 6 лет

Длительность: 45 мин.

"BALLADE"

Book story without words

Based on Icarus myth, M.Servantes and J.Rolling

On the crowded square, a street musician plays popular melodies, bringing the listeners to different countries and epochs. From this music the characters of the books fighting the Evil appear. The hero of ancient Greek myth Icarus, suffering in captivity, fights space by flying; Don Quixote fights against all human injustice; Harry Potter fights against the Evil seeking to take over the whole World. From the pages of books they call us – are we willing to stand with them and fight? Do we understand where is the main Evil - in the circumstances, in other people, in ourselves?


"Բալլադ"

Առանց բառերի գրքի պատմություն, որը հիմնված է Իկարոսի, Մ.Սերվանտեսի և Ջ. Կ. - ի առասպելի վրա ։ Rolling

Մարդաշատ հրապարակում փողոցային երաժիշտը նվագում է հանրաճանաչ մեղեդիներ ՝ ունկնդիրներին տեղափոխելով տարբեր երկրներ և դարաշրջաններ: Այս երաժշտությունից դուրս են գալիս չարի դեմ պայքարող գրքերի հերոսները: Հին հունական առասպելի հերոս Իկարուսը, որը տառապում է գերության մեջ, թռչելիս պայքարում է տիեզերքի դեմ; Դոն Կիխոտը պայքարում է մարդկային բոլոր անարդարությունների դեմ; Հարրի Փոթերը պայքարում է չարի դեմ, որը ձգտում է տիրել ամբողջ աշխարհին: Գրքերի էջերից նրանք կանչում են մեզ ՝ պատրաստ ենք կանգնել նրանց կողքին և կռվել։ Արդյոք մենք հասկանում ենք, թե որտեղ է հիմնական չարիքը ' հանգամանքների, այլ մարդկանց, ինքներս մեզ:
Ballade demo1

Обработка видео...